รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพทางภาษาสำหรับกำลังคนที่จะไปทำงานต่างประเทศ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
18 ธันวาคม 2563
รูปแบบออนไลน์
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
18 ธันวาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings