รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ชื่อผลงาน: เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 ประเภทงาน: วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ (ชื่อเดิมคือ กฤตยาปิตุจาตุรนต์)
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์
ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.044414
ออกให้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
5 พฤศจิกายน 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
หมายเหตุ
ลิขสิทธิ์