รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
งานวิจัยได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 1966/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
งานวิจัย เรื่อง
1. Chromosomal analysis and meiosis studies of Oxya chinensis (Orthopteara: Acrididae) from Thailand
2. การวิเคราะห์คาริโอไทป์ของไก่ป่าแดงตุ้มหูขาว (Gallus gallus gallus Linnaeus, 1758) ด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากไข่
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
30 ตุลาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
หมายเหตุ
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ