รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
คำขอจดทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 2001003756
วันที่รับคำขอ 29 มิถุนายน 2563
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
29 มิถุนายน 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
หมายเหตุ
คำขอจดอนุสิทธิบัตร