รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ผลของอาหารต่อการสร้างผนังเซลล์ในการเพาะเลี้ยงโพร โทพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides)
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
งานประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17
29-30 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน้า 18-25
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
29 กรกฎาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings