รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการกับโซเชียลมีเดียเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 (25-39)
ISSN: 2408-0845
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2