รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การวิเคราะห์หาปริมาณสารแอนทราควิโนนจากพืชด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบวัฎภาคย้อนกลับ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร PSRU Journal of Science and Technology
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 (52-65)
P-ISSN: 2465-5112
E-ISSN: 2672-9741
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2