รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
กลยุทธ์การตลาด 4.0 สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 (164-180)
P-ISSN: 0857-4677
E-ISSN: 2651-1606
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2