รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การให้บริการสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในเมืองชิซึโอกะ จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น: แนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Lawarath Social e-Journal
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
E-ISSN: 2697-5211
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2