รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาชุดผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านไม้ไผ่
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารเทพสตรี I-TECH
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 (39-48)
P-ISSN: 1905-6648
E-ISSN: 2673-0561
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2