รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Heat Treatment Facotrs Affecting AISI 304 Austenitic Stainless Steel with Wear-resistant in High Temperature and Hight acid Conditions for using in Agricultural Product Processing
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Naresuan University Engineering Journal
Vol.16 No.1 January-June 2021
P-ISSN : 1905-615X
E-ISSN : 2651-1568
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1