รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
An Internet of Things (IoT) Ecosystem for Planting of Coriander (Coriandrum Sativum L.)
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร international journal of electrical and computer engineering
Vol.11 No.5 27 April 2021 (4568-4576)
E-ISSN: 2088-8708
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
21 เมษายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
18,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus