รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Statistical Design for Monitoring Process Mean Based on Autocorrelated Data
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Walailak Journal of Science and Technology
Vol.18 No.12 June 2021
P-ISSN: 1686-3933
E-ISSN: 2228-835X
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มิถุนายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
18,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus