รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุคไทยแลนด์ 4.0
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (103-117)
P-ISSN: 0857-4677
E-ISSN: 2651-1606
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2