รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาโรคและอาการทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกาจากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชการที่ 5
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารรัชต์ภาคย์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 40 พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 (173-184)
ISSN: 1905-2243
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2