รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การวิเคราะห์การใช้ภาษาในชื่อเพลงของ เติ้ง ลี่จวิน (邓丽君)
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 (31-41)
P-ISSN: 1905-7679
E-ISSN: 2651-2386
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2