รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565
P-ISSN: 2408-0845
E-ISSN: 2651-1487
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2