รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิคสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หน้า 898-908
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
27 มีนาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings