รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) และสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดของผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 56 เมษายน-มิถุนายน 2564 (11-21)
ISSN: 1905-1867
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 เมษายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2