รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อทำนายการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องและกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences เปลื่ยนชื่อเป็น
Life Sciences and Environment Journal Pibulsongkram Rajabhat University
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
P-ISSN: 1905-3193
E-ISSN: 2651-1789
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2