รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
หุ่นยนต์สนทนาบนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับการให้บริการห้องสมุดดิจิทัล
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (468-480)
P-ISSN: 1905-3193
E-ISSN: 2651-1789
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2