รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมมิติสัมพันธ์เชื่อมโยงรูปร่างกระต่ายน้อยในป่าใหญ่
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
จดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท ลิขสิทธิ์
ทะเบียนข้อมูลเลขที่ศ1.050998
ออกให้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
25 มีนาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
หมายเหตุ
จดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา