รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาสื่อความจริงเสริมเชิงความหมาย เพื่อแนะนำการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (77-89)
P-ISSN: 1906-9553
E-ISSN: 2651-1053
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2