รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยจากรูปลักษณ์จิตกรรมฝาผนัง วัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
E-ISSN : 2408-2317
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1