รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ""ราชภัฏกรุงเก่า"" ประจำปี พ.ศ. 2563
15-16 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
15 ธันวาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings