รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูมัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563
P-ISSN: 2286-9581
E-ISSN: 2697-4703
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 ตุลาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1