รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2556 / 2558
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2(ISSN 2286-6590)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal