รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
สมการโครงสร้างแนวคิดแมคคินซีย์ 7-s และการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563
ISSN : 2286-718X
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 ตุลาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2