รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ผลการใช้การเล่านิทานในการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 40 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2563
P-ISSN : 0857-5428
E-ISSN : 2586-8489
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กันยายน 2563
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2