รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
จิตรกรรมเพื่อบันทึกช่วงเวลาและความงามของทิวทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
E-ISSN : 2408-2317
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1