รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาเครื่องคัดขนาดกะลาแมคคาเดเมียแบบชั้นรางท่อ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 (65-77)
P-ISSN : 2408-0837
E-ISSN : 2651-1576
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2