รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การเจริญเติบโตของมันจาวพร้าวในสภาพทำเทียมที่มีความเข้มข้นของแมนนิทอลแตกต่างกัน
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารนเรศวรพะเยา
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
ISSN : 1906-2141

โดยถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงวารสารจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9
23 - 24 มกราคม 2563
ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
15,184 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1