รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
ISSN : 2697-6161
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2