รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Adsorption of NO2, HCN, HCHO and CO on pristine and amine functionalized boron nitride nanotubes by self-consistent charge density functional tight-binding method
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสาร Materials Research Express
No.7(2020)
Published 4 May 2020
ISSN : 2053-1591
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
4 พฤษภาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
18,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ISI Web of Science / SJR