รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหนังสือสมุดไทยของหมอพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารรัชต์ภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
ISSN : 1905-2243
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2