รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The English Ebook of Khaokoh: Switzerland of Thailand to Develop Highland Students' ONET Reading Skills in Khaokoh District of Phetchabun Province
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
ISSN : 2351-0455
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3