[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : นวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานนท์คณะครุศาสตร์หัวหน้าโครงการ60
2อาจารย์ ดร. ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์คณะครุศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย40