[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ ดร. วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย60
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก ดร.จุฬา เจริญวงค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย20
3อาจารย์ ดร. สดุดี คำมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย20