[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านท่าช่าง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ50
2อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
4อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
5อาจารย์นวรัตน์ มีชัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
6อาจารย์ผกามาศ ปะระทังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10