[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : นวัตกรรมต้นแบบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งปลูกพืชธุรกิจเฉพาะทาง

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ60
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิฐา แสงกระจ่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย40