[รายละเอียดนักวิจัย] 2564 : การใช้ไซยาโนแบคทีเรียตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ60
2นางสาวสมเพียร ฟักทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
3นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
4รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย20