[รายละเอียดนักวิจัย] 2563 : กระบวนการเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1นายเกื้อกูล พิมพ์ดีสถาบันวิจัยและพัฒนาหัวหน้าโครงการ100
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปรึกษาโครงการ0
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ปรึกษาโครงการ0