[รายละเอียดนักวิจัย] 2563 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1นายบรรจง สุรินทร์สถาบันวิจัยและพัฒนาหัวหน้าโครงการ100
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ปรึกษาโครงการ0
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ปรึกษาโครงการ0