[รายละเอียดนักวิจัย] 2562 : การเปรียบเทียบระบบและกลไกการติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1นางลักษณ์คณา กิจจรัสคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ100
2อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรึกษาโครงการ0