[รายละเอียดนักวิจัย] 2562 : การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากข้าวอินทรีย์ : การผลิตกรดอินโดล-3-แอซีติก และการนำไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์กานต์ แย้มพงษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ70
2นางรุ่งนภา สนุ่นดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
3นางสาวสมเพียร ฟักทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
4นางสาวแสงจันทร์ สอนสว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10