[รายละเอียดนักวิจัย] 2562 : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทหล่ม

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์วันฉัตร กันหาคณะวิทยาการจัดการหัวหน้าโครงการ70
2อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหาคณะวิทยาการจัดการผู้ร่วมวิจัย30