[รายละเอียดนักวิจัย] 2562 : การเพิ่มปริมาณแป้งต้านทานการย่อยในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวหน้าโครงการ70
2อาจารย์อัคกะบัทคาน ปาทานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย30