[รายละเอียดนักวิจัย] 2562 : การเพิ่มอัตราการงอกและการเจริญเติบโต ของข้าวลืมผัวด้วยพลังงานสนามแม่เหล็ก

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหัวหน้าโครงการ70
2อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัสคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย15
3อาจารย์การันต์ ผึ่งบรรหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ร่วมวิจัย15