[รายละเอียดนักวิจัย] 2561 : การวิจัยและพัฒนายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ด้วยรูปแบบการปฏิบัติการสอนโดยใช้หลักสูตรเป็นฐานและการบูรณาการภาษาอังกฤษในสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและการนิเทศออนไลน์

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1อาจารย์ ดร. แขก บุญมาทันคณะครุศาสตร์หัวหน้าโครงการ60
2อาจารย์อิศราพร ชัยงามคณะครุศาสตร์ผู้ร่วมวิจัย40