[รายละเอียดนักวิจัย] 2561 : กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 

#นักวิจัยหน่วยงาน/คณะสถานะสัดส่วนร้อยละ
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติญา มูลศรีคณะวิทยาการจัดการหัวหน้าโครงการ70
2รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ร่วมวิจัย10
3อาจารย์สุนทรีย์ รอดดิษฐ์คณะวิทยาการจัดการผู้ร่วมวิจัย10
4อาจารย์วิไลพร วงษ์อินทร์คณะวิทยาการจัดการผู้ร่วมวิจัย10